Fiaraha-miasa OIT sy METFP : Foto-drafitrasa vaova ho an’ny FCP Tsianolondroa Fianarantsoa

Fiaraha-miasa OIT sy METFP : Foto-drafitrasa vaova ho an’ny FCP Tsianolondroa Fianarantsoa

“Ny foto-drafitrasa madio sy manara-penitra dia singa iray mampisondrotra ny kalitaon’ny fiofanana, ary mamaly rahateo ny Velirano faha efatra sy faha enina napetraky ny Filoham-pirenena” hoy ny Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa tamin’ny lahateniny.

Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny 02 jona 2023 ny trano fanampin’ny CFP Tsianolondroa izay naorina ao Beravina. Tonga nanome voninahitra ny lanona Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, Andriamatoa Coffi Agossou, solotena maharitra sy Talen’ny OIT eto Madagasikara, Comores, Maurice ary Seychelles, Andriamatoa Préfet an’i Fianarantsoa, Ramatoa Ben’ny Tananan’i Fianarantsoa ary ireo olo-manan-kaja ao an-toerana.

Tafiditra ao anatin’ny « tetikasa fanarenana ara-tsosialy sy ara-toekarena taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Ana sy Batsiraï teto Madagasikara” ity fotodrafitrasa vao naorina ity. Vatsin’ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Asa (OIT) manontolo, ny trano vaovao dia mikendry ny hanamafisana ny fiatrehan’ny mponina ny rivo-doza sy ho famerenana faran’izay haingana ny fitohizan’ny fampianarana sy fampiofanana ireo tanora.

Tsiahivina fa taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Ana sy Batsiraï nifanesy dia nandefa fangatahana tany amin’ny OIT ny METFP. Manoloana izany hamehana izany, dia nanetsika avy hatrany ny loharano anatiny ny OIT hamaliana ny antso. Ny asa natao moa dia mifototra amin’ny fomba fiasa HIMO (Haute Intensité de Main d’Œuvre) voarindra. Ny trano vaovao dia ahitana efitrano fianarana telo (03), birao ho an’ny tale ary misy ny fanaka sy ny fitaovana ilaina mba hahafahana miasa avy hatrany.

Notoloran-dRamatoa Ministra fisaorana nandritry ny famaranana ny lanonana ny orinasa CEMENTIS izay nanolotra simenitra miisa 40 lasaka nahafahana nanao rarivato ny làlana manoloana ny biraon’ny DRETFP Matsiatra ambony. Izany moa dia fampiharana ny tetikasa Milofo izay tanterahin’ny Tahirim-bola ho an’ny Fampandrosoana (FID). Nisy ihany koa ny fanomezana mari-pankasitrahana ho an’ireo mpampiofana nisehatra tamin’io tetikasa io.

” Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ jona 2023


Collaboration engagée entre OIT et METFP : Un nouveau bâtiment pour le CFP Tsianolondroa Fianarantsoa

“Une infrastructure propre et conforme est un élément qui relève la qualité de la formation. Cela répond également aux Velirano quatre et six du Président de la République” a souligné Madame Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dans son discours.

L’inauguration officielle de l’Annexe du Centre de Formation Professionnelle (CFP Tsianolondroa) situé à Beravina s’est tenue le 02 juin 2023. Madame VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP), Monsieur Coffi AGOSSOU, Directeur du Bureau de Pays de l’OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles, Monsieur le Préfet, Madame le Maire de Fianarantsoa ainsi que des autorités locales ont honoré de leur présence la cérémonie d’inauguration.

Les infrastructures nouvellement construites entrent dans le cadre du « Projet de rétablissement socio-économique suite aux passages des cyclones Ana et Batsiraï à Madagascar». Financé entièrement par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ces nouveaux bâtiments ont pour objectif de renforcer la résilience de la population affectée par les cyclones et de permettre rapidement le retour en classe des apprenants.

Il est nécessaire de rappeler que suite aux passages successifs des cyclones Ana et Batsiraî, le METFP a adressé une requête à l’OIT. Face à cette urgence, l’OIT a mobilisé immédiatement des ressources en interne pour lancer des actions de réponses à la crise, se basant sur l’approche HIMO Structurée. Le nouveau bâtiment comprend trois (03) salles de classe, d’un bureau pour le directeur et sont équipés des mobiliers et des installations nécessaires pour être entièrement fonctionnel.

Au terme de la cérémonie, Madame le Ministre a exprimé ses remerciements à l’endroit de la société CEMENTIS qui a fourni 40 sacs de ciment pour la construction de route en pavée devant le bureau de la DRETFP Haute Matsiatra, en collaboration avec le projet Milofo, inclus dans le programme FID. Les formateurs dudit projet ont également reçu leur certificat de reconnaissance ce jour.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ juin 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle